warunki korzystania

§ 1. Warunki ogólne

 1. P&A Piotr Pawłowski (zwane dalej Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego) świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. W kwestiach nieuregulowanych poniżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, jednakże strony mogą również zawrzeć umowę pisemną odmiennie kształtującą wzajemne zobowiązania.
 3. Biuro nie przyjmuje odpowiedzialności wykraczającej poza zobowiązania wynikające z niniejszego dokumentu, ewentualnych umów pisemnych i kodeksu cywilnego, z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

§ 2. Zasady składania zamówień

 1. Zakres i termin realizacji zamówienia ustalone zostają przez Zamawiającego oraz Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego osobiście, w formie pisemnej lub za pomocą e-maila. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  dostarcza Zamawiającemu ofertę z wyceną. Po akceptacji oferty i złożeniu zamówienia Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  przystępuje do wykonania usługi tłumaczeniowej.
 2. Stali oraz nowi klienci mogą złożyć zamówienie poprzez potwierdzenie wyceny i szczegółów zlecenia w  e-mailu zwrotnym lub telefonicznie.
 3. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Tłumaczenia hiszpańskiego nie odpowiada za szkody, jakie Zamawiający poniesie z powodu nie przyjęcia zamówienia.
 4. Zabronione jest dostarczanie Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  materiałów o treściach bezprawnych, jak również materiałów, do dysponowania którymi Zamawiający nie ma uprawnień.
 5. Biuro Tłumaczeń może podjąć się wykonania usług na innych zasadach niż to jest określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady ustalone zostają w drodze indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym w formie umowy.
 6. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego zastrzega sobie prawo zlecenia usług swoim podwykonawcom.

§ 3. Klauzula poufności

 1. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego na potrzeby prawidłowego wykonania zlecenia. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji zamówienia.

§ 4. Cena usługi

 1. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  dokonuje kalkulacji kwoty wynagrodzenia za usługę w oparciu o cennik usług P&A i szczegółowe zasady wynagradzania za poszczególne usługi określone w § 5 i 6.
 2. Wynagrodzenie przedstawiane jest Zamawiającemu wraz z wyceną, którą Zamawiający akceptuje przez zwrotny e-mail lub telefonicznie.
 3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest faktura VAT wystawiona przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego.
 4. Zamawiający upoważnia Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wszelkich płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury. Dłuższe terminy płatności Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  może ustalić z Zamawiającym w drodze indywidualnych uzgodnień

§ 5. Tłumaczenia pisemne

 1. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) to 1800 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie tekstu źródłowego. W przypadku dokumentów dostarczonych w formacie uniemożliwiających ich edycję, a tym samym policzenie liczby znaków na stronie, strony ustalają indywidualny sposób rozliczenia.
 2. Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych to 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie gotowego tłumaczenia.
 3. W przypadku trybu przyspieszonego lub ekspresowego Zamawiający rozumie i akceptuje, iż usługa może być wykonywana przez zespół tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość terminologii.
 4. W przypadku tłumaczeń powyżej 10 stron rozliczeniowych w ciągu doby stawka określana jest indywidualnie dla każdego zlecenia.
 5. Do czasu wykonania tłumaczenia nie wlicza się: sobót, niedziel, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dnia przyjęcia zlecenia.
 6. Cena tłumaczenia zawiera koszty 1 egzemplarza wydruku.
 7. Cena tłumaczenia pisemnego zwykłego nie obejmuje przygotowania tekstu do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji. Teksty przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji podlegają dodatkowej redakcji, którą Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  może wykonać dla Zamawiającego za dodatkową opłatą. W przypadku tekstów przeznaczonych do szerokiego rozpowszechniania lub do publikacji Zamawiający zobowiązany jest poinformować  P&A Piotr Pawłowski o tym fakcie.
 8. Uzasadnione reklamacje będą usuwane przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego nieodpłatnie. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na termin zapłaty za usługę.
 9. Zamawiający ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w każdym momencie. Zamawiający zobowiązany jest jednak do zapłaty wynagrodzenia za pracę wykonaną do tego momentu oraz zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego w związku z realizacją zamówienia. Odwołanie realizacji tłumaczenia wymaga formy pisemnej

§ 6. Tłumaczenia ustne

 1. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny rozpoczęcia tłumaczenia do godziny zakończenia tłumaczenia określonych w zamówieniu. Jeżeli faktyczny czas pracy tłumacza przekracza liczbę godzin przewidzianą w zamówieniu, czas pracy tłumacza liczony jest od godziny stawienia się tłumacza do pracy do godziny zwolnienia go przez Zamawiającego z wykonywania tłumaczenia.
 2. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina, przy czym minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równe stawce za 3 godziny pracy.
 3. W przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych) jednostką rozliczeniową jest blok 4-godzinny. Minimalne wynagrodzenie za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równe stawce za 4 godziny pracy.
 4. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych (poza miejscem zamieszkania tłumacza) jednostką rozliczeniową jest blok 8-godzinny. Minimalne dzienne wynagrodzenie za tłumaczenie wyjazdowe jest równe stawce za 8 godzin pracy.
 5. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych Zamawiający zobowiązany jest pokryć koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza.
 6. Każda rozpoczęta godzina pracy tłumacza liczy się jako pełna.
 7. W przypadku tłumaczeń, których czas trwania przekracza 8 godzin, wynagrodzenie za kolejne godziny od 9. do 12. równa się stawce za 4 godziny pracy.
 8. W przypadku pracy w niedziele i święta lub w późnych godzinach nocnych stawka powiększona jest o 75%.
 9. Zamawiający ma prawo odwołać zlecenie bez żadnych konsekwencji: a) najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi do 2 dni, b) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi od 3 do 5 dni, c) najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem tłumaczenia, w przypadku tłumaczeń konsekutywnych, których przewidziany czas trwania wynosi powyżej 5 dni lub w przypadku tłumaczeń symultanicznych (kabinowych).
 10. W przypadku odwołania zamówienia w terminie krótszym niż przewidziany w punkcie 9, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% wartości zlecenia. W przypadku odwołania zamówienia w dniu realizacji zlecenia, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 100% wartości zlecenia.
 11. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  może żądać przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia. W tej sytuacji Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego przystępuje do pracy nad realizacją usługi na podstawie pisemnego zamówienia oraz otrzymania zaliczki na poczet zlecenia. Płatność zaliczki następuje gotówką lub przelewem na konto na podstawie zaliczkowej faktury VAT.
 12. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury dostarczonej przez Zamawiającego.
 13. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku choroby w dniu realizacji tłumaczenia, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za wynikłe szkody Zleceniodawcy.

§ 7. Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do czternastu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną Biuro wykona nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udzieli mu rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.
 3. Biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania poprawy tekstu poddanego reklamacji.
 4. Reklamacje tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym są ograniczone tylko do poważnych błędów merytorycznych. Drobne błędy, jak np. „literówki” wynikające z bardzo krótkiego terminu realizacji uniemożliwiającego wnikliwą korektę tekstu, nie mogą być podstawą reklamacji.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Biura Tłumaczenia hiszpańskiego  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Cennik usług Biura Tłumaczenia hiszpańskiego  oraz niniejszy Regulamin nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem usługi przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku VAT) należnego P&A Piotr Pawłowski za wykonanie tej usługi.
 4. Miejscem zawarcia i wykonania umowy między Biurem Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  a Zamawiającym jest siedziba P&A Piotr Pawłowski.
 5. Wszelkie spory między stronami co do wystąpienia wad w wykonanych przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego  usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby P&A Piotr Pawłowski.
 6. W sporach między P&A Piotr Pawłowski a Zamawiającym stosuje się prawo polskie.
 7. W przypadku rzetelnie wykonanej usługi Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie przez P&A Piotr Pawłowski znaku graficznego logo do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.
 8. Zamawiający zobowiązuje się, iż nie będzie nawiązywał kontaktów handlowych w zakresie wykonywania tłumaczeń z tłumaczami wykonującymi tłumaczenie dla Zamawiającego jako pracownicy lub podwykonawcy P&A Piotr Pawłowski bez pośrednictwa P&A w okresie 12 miesięcy od wykonania ostatniego tłumaczenia na rzecz Zamawiającego przez Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego.
 9. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia Biura Tłumaczenia hiszpańskiego  przed wszelkimi roszczeniami stron trzecich powstałych wskutek naruszenia przepisów prawnych przez Zamawiającego.
 10. Biuro Tłumaczenia hiszpańskiego zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu oraz cennika usług. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa

polityka prywatnoŚci

Poszanowanie prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej tlumaczeniahiszpańskiego.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników i Klientów

W czasie korzystania z sklepu internetowego Studiofototapety możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w przypadku formularzy zamówień pełne dane osobowe niezbędne przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży, lub adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika/Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Każdemu użytkownikowi i Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Użytkownik i Klient może uzyskać dostęp do swoich danych po uprzedniej autoryzacji na stronie sklepu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią faktury.

Zakres udostępniania informacji o użytkowniku

Jako właściciel sklepu Studiofototapety nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności tlumaczeniahiszpanskiego

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój naszego sklepu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w zasadach ochrony prywatności tlumaczeniahiszpanskigo. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób ze strony internetowej tlumaczeniahiszpanskiego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów strony interetowej tlumaczeniahiszpanskiego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności sklepu goldgres.pl prosimy o kontakt mailowy na adrespiotr.pawlowski@tlumaczeniahiszpanskiego.pl

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Studiofototapety z siedzibą w Gdyni pod adresem ul. Władysława IV 36A/23.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.